Gra miejska Al Ballo

W ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Renesansu zapraszamy do udziału w grze miejskiej pt "Al Ballo". Udział w grze (podobnie jak we wszystkich wydarzeniach festiwalowych) jest bezpłatny.

By wziąć udział w grze należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: grarenesansowa@gmail.com

Poniżej zamieszczamy regulamin gry: Podstawowe zasady uczestnictwa w grze „Al ballo!”:
1. Start gry w godz. 11.00 – 11.40 w budynku dawnego Trybunału Koronnego, Rynek 1 w Lublinie. 2. Zarejestrowane zespoły startują co 10 minut.
3. Zespoły liczące od 3 do 5 osób prosimy zgłaszać pisząc na adres mailowy:
grarenesansowa@gmail.com
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
Potwierdzeniem rejestracji będzie mail zwrotny z ustaloną godziną rozpoczęcia gry.
Uwaga liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin rejestracji zespołów upływa dn. 17 czerwca 2021 r.
4. W czasie gry przydadzą się: długopis lub ołówek, telefon z aparatem z funkcją nagrywania video. 5. Uczestnictwo w grze jest równoważne z akceptacją regulaminu gry, który znajduje się poniżej.
Już teraz zarejestruj swój zespół!!!
grarenesansowa@gmail.com
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „AL BALLO!”
§ 1. Organizator
1. Organizatorem (zwanym dalej Organizatorem) Gry Miejskiej "Al ballo!" (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Belriguardo w ramach Międzynarodowego Festiwalu Renesansu.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra Miejska pt. "Al ballo!" odbywa się 19 czerwca 2021 r. w Lublinie w godzinach 11.00 – 14.00.
Punktem rozpoczęcia gry jest wejście do budynku dawnego Trybunału Koronnego, Rynek 1 w Lublinie
w godz. 11.00 – 11.40.
2. Celem Gry jest popularyzacja w przystępny i atrakcyjny sposób wiedzy o kulturze i historii renesansowego miasta Lublina.
3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami programu, rozwiązywanie następujących po sobie wskazówek aż do finalnej zagadki, która pozwoli rozwiązać tajemnicę Gry.
4. Jeśli Punktami w Grze są kościoły, wskazówki znajdują się w przestrzeni administracyjnej i muzealnej obiektu, jednak nigdy we wnętrzach sakralnych. Uczestnicy zobowiązani są do stosownego zachowania w danej przestrzeni.
5. Udział w Grze jest bezpłatny.
6. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Podczas rozgrywki zespoły nie mogą się rozdzielać.
7. W związku z tym, że Gra odbywa się w ruchu miejskim uczestnicy mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania szczególnej ostrożności.
8. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób biorących udział w Grze. Uczestnicy poruszają się
po mieście na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni bądź opiekun zespołu.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad dobrej zabawy bądź utrudniania jej innym uczestnikom (w czasie gry obowiązuje zakaz zrywania lub zabierania wskazówek, wyjątek stanowią wskazówki, na których wyraźnie jest napisane, że należy je ze sobą zabrać), w dowolnym momencie Organizator ma prawo do wykluczenia takiego uczestnika z Gry. Decyzja Organizatora nie podlega odwołaniu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane przez uczestników oraz wszelkie niezgodne z prawem zachowania.
12.Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze, jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
§ 3. Zgłoszenia zespołów
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja zespołu liczącego max. do 5 osób przy wejściu
do budynku dawnego Trybunału Koronnego w Lublinie (Rynek 1) w godzinach 11.00-11.40. Wszyscy uczestnicy Gry akceptują niniejszy regulamin.
2. Rejestracji dokonać można do dnia 17 czerwca 2021 r. włącznie, wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: grarenesansowa@gmail.com. Otrzymanie e-maila zwrotnego z informacją o godzinie rozpoczęcia gry jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji.
3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych
oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia
i nazwiska uczestnika.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin gry znajduje się na stronie internetowej wydarzenia, na fanpage'u wydarzenia
na Facebooku oraz będzie do wglądu w punkcie rozpoczęcia gry.
2.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3.Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Gry z ważnych przyczyn.
4.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.
projekt realizowany jest dzięki wsparciu miasta Lublin.